InvesteerimisFestivali kasutustingimused

 

Sissejuhatus ja mõisted

InvesteerimisFestival korraldab investeerimis- ja ettevõtlusteemalist üritust jaeinvestoritele, ettevõtjatele ja investaeerimishuvilistele (edaspidi „InvesteerimisFestival“ või „meie“).

Nendes tingimustes (“tingimused” või “leping”) tähendab InvesteerimisFestival Äripäev AS ja Investeerimisklubi OÜ poolt korraldatud ühisettevõtmist InvesteerimisFestival.

See leping viitab InvesteerimisFestivali omanduses olevale ja hallatavale veebisaidile https://www.InvesteerimisFestival.ee või https://fienta.com/et/investeerimisfestival2023 (edaspidi „veebileht“ või „koduleht“).

InvesteerimisFestivalil saab osaleda nii üksikisik kui ka juriidilise isiku esindaja. Üksiosaleja ja juriidilise isiku esindaja on mõlemad ühise nimetaja all („osaleja“ või „teie“).

Mistahes tingimustega seotud küsimuste korral võivad osalejad meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@investeerimisklubi.ee.

InvesteerimisFestival võib neid tingimusi muuta, avaldades muudetud tingimused InvesteerimisFestivali kodulehel Lisainfo alamlehel (https://investeerimisfestival.ee/kkk/). Muudetud tingimused jõustuvad koheselt pärast nende avaldamist.

Me võime teha InvesteerimisFestivali programmis, esinejates, väärtuspakkumises ja lisainfos muudatusi igal ajal oma äranägemise järgi ja sellest teile teatamata.

 

Osaleja piirangud

Osalejal pole lubatud teha ühtegi järgmistest toimingutest:

  • registreeruda kellegi teise nimel osalejaks;
  • kasutada InvesteerimisFestivali infot igasuguse loata reklaami edastamiseks, rämpsposti, ahelkirjade, võistluste, püramiidskeemide või muude pakkumis- või massmeilisõnumite vormis;
  • kasutada InvesteerimisFestivali infot viisil, mis riivab kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi, ärisaladusi või privaatsust;
  • kasutada InvesteerimisFestivali infot mis tahes materjali edastamiseks, mis sisaldab reklaamvara, pahavara, nuhkvara, tarkvaraviirusi, usse või muud arvutikoodi, mis on loodud arvutitarkvara või -seadmete funktsioonide katkestamiseks, hävitamiseks või piiramiseks.

 

Piletite ostmine, tagastamine ja võõrandamine

Osalejad saavad oma pileti InvesteerimisFestivali üritusele osta InvesteerimisFestivali veebilehe kaudu. Ostetud pilet määratakse individuaalsele osalejale. Osaleja saab piletil teavet muuta andes muudatustest teada InvesteerimisFestivali emailile info@investeerimisklubi.ee. Ostetud piletid tuleb määrata individuaalsele osalejale enne InvesteerimisFestivali sündmust, mille jaoks pilet on ostetud.

Piletite hinnakiri on saadaval InvesteerimisFestivali veebilehel. InvesteerimisFestivali veebilehel kuvatav piletihind sisaldab piletimüügi teenustasu. Lisaks piletihinnale võivad osaleja poolt rakenduda ka mis tahes makseviisi tasud. Lisaks võidakse pileti hinnale lisada muid tasusid. Nendest teatatakse InvesteerimisFestivali osalejaid eraldi.

Kõik InvesteerimisFestivali veebilehe kaudu tehtud piletiostud on lõplikud ja pileteid ei tagastata.

  • 6 või rohkem kuud enne festivali toimumist on võimalik paluda korraldajatelt mõjuva põhjuse korral 100% raha tagasi.
  • Vahemikus 6 kuni 4 kuud enne festivali toimumist on võimalik paluda korraldajatelt mõjuva põhjuse korral 75% raha tagasi.
  • Vahemikus 4 kuni 2 kuud enne festivali toimumist on võimalik paluda korraldajatelt mõjuva põhjuse korral 50% raha tagasi.
  • Kuni 2 kuud enne festivali toimumist pääsmete raha ei tagastata ka mõjuva põhjusega.

InvesteerimisFestivali pileti võib edasi müüa järgmistele huvilistele ainult pileti ostnud osaleja. Sel juhul tuleb nime muutusest teada anda emaili aadressil info@investeerimisklubi.ee, saates uue osaleja nimi, email, telefoninumber ja toidueelistus.

InvesteerimisFestivali meeskonna poolt kingitud või tasuta määratud pileteid on keelatud edasi müüa. Pääse kehtib kingitud või tasuta määratud osalejale. Juhul kui on kingitud või tasuta määratud pääsmeid kaks, siis vastavalt osalejale ja tema kaaslasele.

Enne InvesteerimisFestivali sündmust on meil õigus tühistada oma müügikanalite kaudu müüdud piletid, mis on hangitud pettusega või mida müüakse ilma loata edasi.

Ostetud pileti eest saavad osalejad InvesteerimisFestivalile sisenedes koguda vastava sissepääsumärgi.

InvesteerimisFestival ei vastuta kaotatud, varastatud või kahjustatud märkide eest. Pärast märgi saamist hoiab osaleja märki hoolikalt.

 

Osaleja andmed InvesteerimisFestivalil

InvesteerimisFestival ei võta vastutust mis tahes osaleja info varundamise ja / või säilitamise eest.

InvesteerimisFestivali osalejate infot ei tohi kasutada edasi jagamiseks.

Osaleja nõustub, et InvesteerimisFestival ei võta mingit vastutust mis tahes osaleja andmete eest ning osaleja peab igal ajal tagama, et osaleja esitatud andmed ei riku kolmandate isikute õigusi ega ühtegi kehtivat seadust.

InvesteerimisFestivalil on õigus genereerida osaleja andmetest anonüümseid osalejaandmeid ja statistilisi andmeid.

 

Intellektuaalse vara õigused

InvesteerimisFestival omab ja säilitab kõik InvesteerimisFestivali intellektuaalomandi õigused. InvesteerimisFestivali nimi ja logo kuuluvad InvesteerimisFestivalile ning neid ei tohi ilma InvesteerimisFestivali loata kopeerida, jäljendada ega kasutada.

 

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad

Osaleja nõustub, et mõnda InvesteerimisFestivaliga seotud liidest või integreerimisvahendit võivad pakkuda kolmandad osapooled ja / või tal võivad olla ühendused või lingid kolmandate osapoolte teenusepakkujate tarkvara või süsteemidega. InvesteerimisFestival ei vastuta mingil juhul selliste kolmandate isikute tegevuse või liideste või integratsiooniriistade nende osade eest, mis on tarnitud, hooldatud või kolmandate isikute omandis.

 

Isiklikud andmed 

InvesteerimisFestival kogub ja töötleb andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mis on seotud osaleja registreerumisega ja vastavalt selle ajal kehtivatele privaatsuseeskirjadele.

 

Tähtaeg, lõpetamine ja sündmuse ärajäämine

Käesolev leping jõustub kohe, kui osaleja on InvesteerimisFestivali pileti ostnud ja aktsepteerib seda lepingut registreerimismenetluse osana.

Vääramatu jõu sündmus – mis tahes asjaolud, mis ei ole kummagi lepinguosalise mõistlikust kontrollist ja mida lepinguosalise poolt ei saa mõistlikult kaaluda lepingu sõlmimise ajal ja mille tagajärgi nad ei saanud mõistlikult vältida ega ületada, sealhulgas, kuid mitte piiratud õnnetuse, plahvatuse, tule, tormi, maavärina, üleujutuse, põua, loodusõnnetuse, streikide, töösulgade, masshaiguste, töövaidluste, rahutuste, sabotaaži, terroriaktide, kodusõja või revolutsiooniga, sõja, transpordi rikke või hilinemise, valitsuste ja nende asutused ning seadused, määrused, eeskirjad, korraldused ja dekreedid või muud seadusandlikud, haldus- või kohtumäärused.

Kumbagi lepingupoolt ei loeta lepingut rikkuvaks, välja arvatud maksekohustuste täitmiseks, kui mõne käesoleva lepinguga võetud kohustuse täitmata jätmise tingib üksnes vääramatu jõud. Kui selline sündmus kestab üle kuuekümne (60) päeva, võib lepinguosaline käesoleva lepingu kohe lõpetada, teatades sellest teisele lepinguosalisele.

Vääramatu jõu sündmus, mille all kannatab lepinguosalise alltöövõtja, vabastab lepinguosalise vastutusest ka juhul, kui allhankelepingu sõlmib mõni muu allikas.

Vääramatu jõu sündmuse korral võib InvesteerimisFestival otsustada ürituse tühistada või edasi lükata.

Kui InvesteerimisFestivali sündmus tühistatakse InvesteerimisFestivali korraldusest tuleneva põhjuse tõttu (välja arvatud vääramatu jõu sündmused), hüvitab InvesteerimisFestival sellisele osalejale InvesteerimisFestivali veebilehel kehtestatud piletihinna vastavalt kasutustingimustes määratletud tingimustel. Sellistel juhtudel juhendab InvesteerimisFestival osalejale piletiraha tagasimaksmist.

Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta InvesteerimisFestival mingil juhul osaleja ega ühegi kolmanda isiku ees InvesteerimisFestivalil osalemisest tulenevate kaudsete, kaudsete või karistavate kahjude eest ega ületa otsese kahju eest summadest, mida InvesteerimisFestival osalejalt tegelikult nõuab.

Lepingu osapooled ei piira oma vastutust ühegi asja eest, mille osas ei ole kohustusliku seadusega (näiteks tarbijakaitseseadused) lubatud nende vastutust piirata.

 

Kohaldatav seadus ja vaidlused

Käesolevat lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, vaatamata selle sätetele õiguse valimise kohta.

Mis tahes vaidlused, vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud, või selle rikkumine, lõpetamine või kehtivus, peavad osaleja ja InvesteermisFestivali vahel toimuma sõbralikud läbirääkimised.

Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse sellest lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, nõuded või nende rikkumine, lõpetamine või kehtivus lõplikult Eesti maakohtus või Kaubanduskojas.

 

Mitmesugust

InvesteerimisFestivali sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, pildid, lingid ja muud materjalid on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil.

Kui mõni selle lepingu säte loetakse kehtetuks, jätkub ülejäänud leping täies mahus ja jõus.

Nende tingimuste tulemusel ei looda agentuuri, partnerlust ega tööhõivet.

Te ei tohi seda lepingut kolmandale osapoolele loovutada.

InvesteermisFestivalil on õigus anda käesolev leping ümber oma tütarettevõtetele või pärijatele ümberkorraldamise, ühinemise, omandamise, vara müügi või muu ettevõtte ümberkorraldamise käigus.